Všeobecné podmínky

Provozovatel

Provozovatelem služby Mklik.cz je Miloš Žáček IČ: 49867571, DIČ: CZ7309202329. Dále jen „provozovatel“.

Objednatel

Objednatelem může být fyzická i právnická osoba. Objednatel tedy nemusí být živnostník. Objednatel je zodpovědný za správnost údajů uvedených při registraci. Dále jen „objednatel“.

Popis služby

Provozovatel poskytuje objednavateli službu, která mu ve vlastní režii umožňuje editovat a aktualizovat vlastní webové stránky výhradně pomocí přednastaveného redakčního systému. Webové stránky jsou umístěny na doméně druhého řádu. Přístup k FTP účtu objednatel nedostává. Plný přístup do administrace redakčního systému má pouze provozovatel.

Vlastníkem webové šablony je provozovatel. Ta má pevně dané rozložení jednotlivých prvků: hlavička, horní menu, obsah, patička. Vlastní webovou šablonu není možné použít.

Doména

Webové stránky jsou umístěny na doméně druhého řádu ve tvaru www.něco.cz. Doménu registruje provozovatel na údaje uvedené v objednávce služby. Jediným vlastníkem domény je objednatel. Roční prodlužovací poplatek za doménu hradí provozovatel. Doména je vedená pod správou provozovatele.

Přístup ke službě

Přístup do redakčního systému je chráněn uživatelským jménem a heslem. Objednatel je povinen nakládat s těmito údaji tak aby se k nim nedostala žádná třetí osoba. Objednatel nemá oprávnění předávat tyto údaje třetím osobám. V případě porušení a vzniku škody má provozovatel nárok požadovat od objednatele finanční náhradu.

Objednatel je srozuměn s tím, že přístup do redakčního systému nemusí být dostupný neustále a to zejména kvůli údržbě a aktualizaci systému. V případě takové plánované odstávky je provozovatel povinen tuto skutečnost oznámit minimálně 12 hodin předem.

Platební podmínky a aktivace služby

Služba se objednává vždy na 12 měsíců dopředu. Služba je aktivována v den kdy je částka za službu připsána na účet provozovatele. Služba se prodlužuje uhrazením částky na dalších 12 měsíců. Úhrada je jednorázová a nevratná. Ukončení služby ze strany provozovatele není důvodem k vrácení částky objednavateli. Poskytované služby se řídí platným ceníkem, který je uvedený na webových stránkách provozovatele. Uvedené ceny jsou konečné. Pokud objednatel uvede při platbě špatné údaje a to zejména variabilní symbol je si vědom toho, že spárování platby může trvat déle než obvyklou dobu což může vést k dočasné deaktivaci služby nebo ztrátě doménového jména. V případě neuhrazení částky objednatelem ve splatnosti uvedeném na faktuře je provozovatel oprávněn služby vypnout. Zálohové faktury a faktury jsou zasílány výhradně e-mailem.

Ukončení služby

Provozovatel si vyhrazuje právo bez uvedení důvodu a bez předchozího upozornění objednavateli ukončit poskytování služby a to zejména z těchto důvodů:

  • stránky porušují zákony ČR
  • stránky přetěžují webhosting provozovatele
  • na webu je umístěn erotický obsah
  • na webu je umístěn nelegální obsah
  • web je spekulativního charakteru
  • objednatel porušuje tyto všeobecné podmínky

E-mailové služby

Ke každé doméně je možné zřídit 1x e-mailovou schránku. Zálohu elektronické pošty si je povinen zajistit objednatel.

Práva a povinnosti provozovatele

Provozovatel nenese odpovědnost za obsah stránek objednatele. Objednatel se zavazuje, že nebude poskytnutou službu zneužívat a přetěžovat systém a webhosting provozovatele. Rozsah poskytovaných služeb je uveden na webových stránkách provozovatele. Provozovatel usiluje o maximální dostupnost poskytovaných služeb a nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození uložených dat. Pro komunikaci mezi provozovatelem a objednatelem je upřednostňována elektronická pošta e-mail.

Objednáním služby objednatel souhlasí s těmito všeobecnými podmínkami. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných podmínek.

Mklik.cz